Komplexní onkologické centrum / Fakultní nemocnice Olomouc

Průběh výkonu

Léčba peritoneální karcinomatózy vyžaduje specializovaný multioborový přístup, jehož součástí je nejen chirurg či gynekolog a onkolog, ale také zkušení radiologové, radioterapeutové, gastroenterologové, intervenční radiologové, anesteziologové, intenzivisti, patologové, perfuzionisti, rehabilitační pracovníci a zkušený ošetřovatelský personál.

V našem Centru pro peritoneální karcinomatózu Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc jsou Vám k dispozici vysoce erudovaní specialisté zaměření specificky na komplexní diagnostiku a léčbu nádorového onemocnění s postižením dutiny břišní s řadou mezinárodních zkušeností a spolupracující s dalšími pracovišti nejen v České republice, ale i v zahraničí. Velmi úzce se podílejí také na vědecko-výzkumném programu zaměřeném na studium peritoneální karcinomatózy ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (www.upol.cz) a Institutem molekulární a translační medicíny v Olomouci (www.biomedreg.eu).

V následujících odkazech získáte základní informace o průběhu léčby peritoneální karcinomatózy v našem centru.

Reference nemocných do centra

Nemocní jsou do centra referování několika způsoby:

 1. ošetřujícím lékařem – nejčastěji jsou do centra referováni pacienti s peritoneální karcinomatózou v péči jiného onkologa, chirurga či gynekologa,
 2. samotným pacientem – na lékaře centra se může také přímo obrátit nemocný s touto diagnózou, či jeho příbuzný, a předá lékařům dostupné výsledky vyšetření a zobrazovacích metod a následně je objednán k osobní konzultaci
  Vyšetření a konzultační hodiny probíhají v poradně pro onkochirurgii I.chirurgické kliniky FN Olomouc každý čtvrtek mezi 8-13 hodinou po telefonickém objednání na čísle 588442715.
  Ke konzultaci si prosím připravte veškerou dokumentaci, a to zejména:
  1. zprávu od ošetřující onkologa o dosavadní léčbě,
  2. výsledky provedených zobrazovacích metod (rtg, CT, PETCT, MRI),
  3. zprávy z chirurgických výkonů, event. operační protokoly,
  4. histologické nálezy.

 

Ukázka obrazové dokumentace:

objemný tumor dutiny břišní s karcinomatózou perionea před léčbou

1. objemný tumor dutiny břišní s karcinomatózou peritonea před léčbou

kontrolní CT sken stejné nemocné po kompletní cytoredukci a HIPEC

2. kontrolní CT sken stejné nemocné po kompletní cytoredukci a HIPEC

Multioborový onkologický seminář

Základem úspěchu CRS&HIPEC je přísný výběr nemocných vhodných k této náročné léčbě. Peritoneální karcinomatóza je projevem pokročilého nádorového onemocnění, kdy řadu z nich nejsme schopni současnými léčebnými metodami ovlivnit. Nicméně existuje skupina nemocných s peritoneální karcinomatózou, která může z této léčby velmi významně profitovat.

Výsledkem diskuze odborníků z řad chirurgů, onkologů, gynekologů, gastroenterologů a radiologů je rozhodnutí o indikaci k této léčbě, nebo doporučení jiné formy léčby.

Tento seminář probíhá každé úterý v intervalu 14 dnů.

O výsledku rozhodnutí je nemocný informován písemně v termínu 1-7 dnů od zasedání komise.

Předoperační příprava a průběh operace

V případě indikace k léčbě CRS&HIPEC je nutná další osobní konzultace v poradně pro onkochirurgii I. chirurgické kliniky FN Olomouc. Během této konzultace je nemocný důkladně seznámen s charakterem tohoto výkonu, jeho průběhem i možnými komplikacemi. Pokud nemocný s navrženým postupem souhlasí, je podepsán informovaný souhlas s výkonem a stanoven termín operace.

Nemocný si do té doby prostřednictvím svého praktického lékaře zajistí interní předoperační vyšetření, jehož výsledek nesmí být starší 14 dnů. Toto předoperační vyšetření je rozšířeno i o vyšetření spirometrické (vyšetření plicních funkcí) a echokardiografické (ultrazvukové vyšetření srdce).

Nemocný je přijímán na I.chirurgickou kliniku FN Olomouc den před plánovaným výkonem. V den přijetí je provedeno předanestetické vyšetření a další nutné úkony (očista střeva, zajištění centrálního žilního katétru apod.)

Samotný výkon (CRS&HIPEC) probíhá v celkovém znecitnění (celkové anestézii). Během výkonu anesteziolog zajistí potřebné vstupy pro monitoraci základních životních funkcí a také zavede epidurální katétr k tlumení pooperační bolesti. Na začátek operace prohlédne dutinu břišní chirurg pomocí laparoskopu tak, aby zjistil jak pokročilé nádorové postižení peritonea je a jestli je možné dosáhnout smysluplné redukce nádoru. Poté následuje vlastní resekční výkon, který znamená odstranění viditelné nádorové masy (zahrnuje odstranění peritonea, velké předstěry a případných dalších orgánů dutiny břišní postižených nádorem).

Na závěr tohoto výkonu se dutina břišní uzavře společně s lavážními drény, pomocí nichž se dutina břišní naplní nosným roztokem ohřátým na 42°C a pomocí speciálního přístroje se zajistí nucená cirkulace tohoto vymývacího roztoku posléze doplněna o účinná cytostatika mezi přístrojem a pacientem po dobu 30-90 minut. Používáme uzavřený systém cirkulace dodávaný českým výrobcem firmou Skala-Medica s.r.o. (www.skala.cz).

 

 


 

Pooperační péče

Bezprostřední pooperační péče probíhá na oddělení intenzivní péče chirurgických oborů, tzv. IPCHO FN Olomouc. Pacienti jsou zde intenzivně monitorováni tak, aby byly co nejčasněji odhaleny případné pooperační komplikace a aby byla zajištěn co nejrychlejší rekonvalescence nemocných.

Výkon CRS&HIPEC je zejména co do rozsahu chirurgického zásahu velmi náročný a zahrnuje také celou řadu komplikací (v literatuře se udává až v 37% případů). Jedná se především o pooperační krvácení, abscesy dutiny břišní, rozpad střevních anastomóz (na rozdíl od běžných typů často až s odstupem 2-3 týdnů od výkonu), dále záněty močových cest, plic a ranné komplikace.

V rámci tzv. fast-track programu jsou pacienti co nejdříve zatěžováni stravou a mobilizováni. Po zvládnutí bezprostředního pooperačního stavu jsou pacienti dále předáváni na standardní oddělení I.chirurgické kliniky k doléčení. Zde jsou pacienti velmi intenzivně rehabilitováni odborným ošetřovatelským personálem. Celková doba hospitalizace činí 7-28 dnů.

Další sledování a péče po propuštění

Dle výsledků definitivního histologického vyšetření je po konzultaci na multioborovém onkologickém semináři rozhodnuto o tom, zda-li byla tato léčba dostatečná, či zda-li je event. indikována další léčba.

Po propuštění do domácího ošetřováni jsou pacienti dále sledováni u spádového onkologa, kde probíhá pravidelná dispenzarizace, tj. pravidelné kontroly onkomarkerů a CT vyšetření v cca 3-6 měsíčních intervalech.

Tyto výsledky jsou pak referovány do centra.